Sobre el procés

El Pla de Cultura i Educació d’Olot és una iniciativa de l’Ajuntament d’Olot en el marc del procés de confluència d’Olot Cultura i de l’Institut Municipal d’Educació.

El procès d’elaboració del Pla s’estructura atenent les fases de diagnòstic, de definició estratègica i de disseny de la implementació.

#1 Diagnòstic

La primera fase d’elaboració del pla és la realització d’un diagnòstic.

Aquest ha de servir per marcar els principals elements favorables i de dificultat existents en el context d’Olot i, en concret, en els àmbits de la cultura i l’educació.

El procés de diagnòstic implica l’anàlisi de les fonts d’informació disponibles i la realització d’entrevistes a informants clau.

Es preveu un diagnòstic concís i adaptat a les necessitats específiques del projecte. Es tracta d’evitar l’estudi d’elements que no tenen un impacte directe en l’estat de la qüestió.

Finalitzant aquesta fase i enllaçant amb la de definició estratègica es realitzarà una jornada participativa per a la detecció dels reptes d’Olot en clau de cultura i educació.

Així doncs, el procès d’elaboració del diagnòstic determina el punt de partida per planificar d’acord a la realitat d’Olot en clau de cultura i educació.

Per a fer-ho, s’analitzen fonts estadístiques i documentals, es realitzen entrevistes a informants claus, i es realitza una jornada de participació oberta als agents del sector.

#2 Definició estratègica

Un cop realitzat el diagnòstic d’Olot en clau de cultura i educació, la fase de definició estratègica s’orienta a dissenyar el full de ruta de forma fonamentada en el diagnòstic i en els reptes identificats de forma participativa.

La proposta estratègica tindrà una estructura coherent des dels reptes del diagnòstic i els aspectes més conceptuals i de valors fins a la orientació d’actuacions.

L’estratègia estarà centrada en eixos transversals que es concretaran en programes i orientacions de possibles accions. En aquesta part, la participació mitjançant la creació de taules de treball serà clau.

Durant aquesta fase es desenvoluparà un procés participatiu que tindrà com a components principals la creació de taules de treball (en resposta als reptes identificats en la primera jornada participativa) i la realització d’una segona jornada participativa per a la presentació de conclusions de les taules.

#3 Implementació

En darrera instància, a la fase de tancament del Pla, es realitzarà una previsió dels mecanismes d’implementació. La implementació implica concretar les primeres accions a desenvolupar i la manera de fer-ho.

En aquest sentit, es defineixen també mecanismes per el seguiment i l’avaluació futura del propi Pla.

Un cop dissenyada la implementació es realitzarà una presentació pública del Pla. La presentació final servirà com a tancament del procès d’elaboració i inaugurarà el seu desenvolupament. El desenvolupament atendrà tot allò definit de forma participativa, i s’adequarà al llarg del temps a partir dels mecanismes de seguiment i avaluació previstos.

Si vols conèixer com es desenvoluparà la participació, pots aquí.