Participació i seguiment

El procés d’elaboració del Pla contempla diferents mecanismes de seguiment i participació.

Addicionalment, si ho desitges, pots participar de forma directa i oberta a través de l’apartat “Participa” d’aquesta pàgina web.


A banda dels continguts a desenvolupar, una qüestió clau del Pla d’Educació i Cultura d’Olot té a veure amb la forma com es desenvolupa. En aquest sentit, cal destacar els següents espais de seguiment i participació:

Espai online de seguiment i participació

Aquest espai web serveix com a mecanisme de seguiment del desenvolupament del Pla. Aquí es publicaran totes les actualitzacions per estar al dia de l’estat del procés.

Així mateix, s’hi carregarà tot aquell material públic que resulti del treball participatiu.

Addicionalment, a través d’aquesta mateixa web es poden realitzar aprotacions de forma directa i oberta. Les idees i els comentaris es poden realitzar aquí.

Entrevistes

Es realitzaran entrevistes en profunditat semiestructurades a informants clau, que tinguin un coneixement global i estratègic de la cultura i l’educació a Olot.

Aquest format d’entrevista ha de permetre indagar en qüestions clau sobre la situació de l’educació i la cultura a Olot.

Es desenvoluparan en la fase de diagnòstic i contribuiran a enriquir la part de diagnosi basada en l’anàlisi estadística i documental.

Procés participatiu: dues jornades participatives i taules de treball

L’element participatiu de major rellevància seran les jornades participatives i les taules de treball que funcionaran entre totes dues jornades.

Les jornades seran espais que han de facilitar l’intercanvi d’idees, enriquint a través d’un treball col·lectiu la detecció de reptes i la proposta de solucions. L’intercanvi ha de servir també per generar acord i complicitats.

La seqüència del procés participatiu serà:

#1 Jornada participativa 1. Jornada amb la participació destacada d’experts i d’agents actius a la ciutat en el camp de l’educació i la cultura, però oberta a qualsevol persona interessada.

Es preveu que aquesta jornada serveixi de baula entre les fases de diagnòstic i definició estratègica. La orientació, per tant, ha de ser en clau d’identificació de reptes, i servirà per deixar el diagnòstic validat.

#2 Taules temàtiques de treball. A partir dels reptes identificats es dissenyaran taules de treball que funcionaran durant tota la fase de definició estratègica.

El focus de les taules serà inspirar programes d’actuació a un nivell global i conceptual, a partir dels reptes identificats. Les propostes més concretes d’acció que puguin sorgir hauran de mantenir coherència amb els reptes, assegurant que allò concret serveix efectivament per desplegar una estratègia a nivell global.

Hi formaran part agents actius del sector de la cultura i de l’educació, experts i altres persones interessades. Comptaran amb el suport de l’equip tècnic.

#3 Jornada participativa 2. La segona jornada participativa servirà de tancament del procés participatiu.

S’hi presentaran les conclusions de les taules de treballs.

Per tant, hi assistiran de forma destacada les persones involucrades en aquestes. Aquesta jornada servirà per tancar la fase de definició estratègica i encarar la redacció final del pla.

Equip tècnic

L’equip tècnic inclou els responsables tècnics del projecte. La seva funció és donar suport a les necessitats del treball, exercint una tasca de seguiment del procés, orientació dels continguts i coordinació dels recursos.