Inscripcions a les taules de debat i treball

Inscripcions

En primer lloc et presentem tota la informació sobre les taules perquè puguis triar la que més t’interessi.

Al final del document trobaràs l’enllaç per realitzar la inscripció.

DATA LÍMIT: LES INSCRIPCIONS A CADA TAULA ES TANQUEN EL DIA ABANS DE LA CELEBRACIÓ DE LA PRIMERA REUNIÓ.

Presentació

Les taules participatives de treball són un espai per a l’intercanvi i la generació d’idees i de propostes. Per això, són la peça principal per a l’enriquiment del Pla de Cultura i Educació d’Olot.

La participació a les taules és oberta. Els temes de les taules sorgeixen de l’anàlisi de la jornada de participació d’inici del Pla realitzada el 9 de març de 2024. Es pot trobar un resum de la jornada a la pàgina web del Pla (descarrega aquí en PDF). En aquesta jornada van sortir interessos i necessitats centrals en les que ara s’aprofundirà. Aquestes tenen a veure amb la diversitat des d’una mirada àmplia, amb la interconnectivitat a diferents nivells (territorial, conceptual, participativa…), a la obertura de les mirades a realitzar i a la importància del territori també a diferents nivells (mirada urbana, comarcal, natural…).

S’espera que en formin part tant agents de la cultura i de l’educació com ciutadania. Això ha de permetre posar en comú el coneixement sobre Olot d’un conjunt ampli de persones, aglutinant i donant lloc a mirades de tot tipus. La posada en comú ha de facilitar la millora i l’aprofundiment de totes les idees amb la participació activa i al reflexió de tothom.

Cada taula designarà un coordinador/a d’entre els seus membres i funcionarà de forma autònoma. Cada taula rebrà suport tècnic en clau de secretaria i dinamització per part de persones de l’equip tècnic d’elaboració del Pla. A l’apartat de metodologia s’hi pot trobar un major detall sobre el seu funcionament.

Taules participatives

Cada taula desenvolupa una mirada específica sobre Olot en clau de cultura i educació.

En total hi ha 4 taules.

És possible que diferents taules tractin sobre un mateix tema, però cadascuna desenvolupant la seva mirada singular.

Les taules de debat i treball són:

Taula L’Olot inclusiu

Una participació ben distribuïda i equitativa entre el conjunt de la població és la base perquè la cultura i l’educació despleguin tot el seu potencial. Olot ha d’arribar a tothom, i tothom ha de poder participar en construir la ciutat. 

Aquesta taula discutirà la dimensió més social del Pla de Cultura i Educació. Partint d’una mirada centrada en la inclusió, l’accessibilitat i la cohesió social, es treballarà sobre aspectes vinculats a la generació de xarxa, l’educació a temps complert, la interculturalitat, la identitat, la diversitat, etc.  

Aquesta taula discutirà com orientar l’acció del municipi pensant en tothom, independentment de l’edat, el gènere, l’origen o el nivell socioeconòmic. Aquestes són variables importants, i per tant treballar-les exigeixen èmfasis específics en aquells col·lectius menys presents en la participació cultural, com ara els joves.

Mirades i conceptes a treballar:

 • Inclusió i cohesió social
 • Equitat i igualtat d’oportunitats
 • Accessibilitat
 • Oferta i demanda cultural i educativa
 • Educació al llarg de la vida
 • Fora escola / El Lleure
 • Diversitat cultural
 • Joves i participació cultural
 • Nous models de co-responsabilitat i participació activa

Taula L’Olot interconnectat

En un món cada cop més global, és imprescindible tant enfortir els llaços propers com els més llunyans: arrelar-se i alhora sortir fora, aportar i enriquir-se, enxarxar-se.

Aquesta taula posa a debat la connexió d’Olot amb el seu entorn; a tots els nivells. Això implica el seu rol de centralitat dins la comarca però també la connexió interna dels diferents barris, l’ús de l’espai públic, la connexió amb la natura, la presència internacional i l’atenció a les tendències culturals globals o la transformació urbana de la ciutat.

Mirades i conceptes a treballar:

 • Olot i la Garrotxa
 • Olot, Europa i el món
 • Els barris
 • L’ús de l’espai públic
 • Dinamització cultural
 • Societat civil i entitats
 • Equipaments i recursos distribuïts
 • Connexió amb la natura
 • Interconnectivitat i generació de xarxa

Taula L’Olot innovador

La innovació és senyal de la voluntat de millora continua. En cultura i educació hi ha molt de recorregut, però sobretot per separat. Així, en el treball de la intersecció entre educació i cultura, en canvi, hi ha molt per fer: pensant en noves idees o fent evolucionar les anteriors aportant l’expertesa de cada camp.

La innovació com a eina que permet generar noves mirades és un element central a partir del qual reflexionar sobre àmbits com la programació, la creació, la governança, l’ús de les tecnologies, la comunicació, la pedagogia, etc.

Pensar l’Olot innovador és imaginar formes originals i específiques, ad hoc, de treballar els objectius de cultura i educació.

Mirades i conceptes a treballar:

 • Models de governança representativa
 • Participació cogeneradora
 • Innovació social
 • Públics
 • Programació
 • Mediació artística i cultural
 • Creació i creadors/es

Taula L’Olot del coneixement

En les darreres dècades hem passat de les anomenades “societats industrials” a “societats de la informació” i, d’aquestes, més recentment, a “societats del coneixement”. Aquestes etiquetes reflecteixen el fet que “el saber” és cada cop més important tant a nivell personal i social com econòmic.

La generació de coneixement, la informació, l’aprenentatge i l’enriquiment personal són efectes centrals de la cultura i l’educació. També el foment de l’expressió i les capacitats comunicatives. Són camps en què la cultura i educació poden fer una aportació singular, i sobretot fer-la des d’una mirada humanista i transformadora.

Aquesta taula reflexionarà i elaborarà propostes des d’aquesta mirada.

Mirades i conceptes a treballar:

 • Informació, coneixement i comunicació en l’actualitat
 • Educació 360, educació a temps complet i currículum de ciutat
 • Patrimoni i memòria compartida
 • Cultura popular d’arrel catalana i cultures d’altres arrels: diversitat i identitat.
 • Formació artística i cultural
 • Mediació artística i cultural
 • Educació al llarg de la vida
 • Equipaments i recursos en clau de coneixement

Metodologia

Calendari

Les taules funcionaran durant 2 mesos com a màxim. Es reuniran com a mínim 2 cops en sessions de 2 hores. Cada taula tindrà pre-assignat un dia de la setmana (dilluns, dimarts, dimecres o dijous) i una data d’inici. Les reunions seran a les 18h.

Cada taula podrà autodeterminar-se i decidir el seu propi pla de treball i de reunions en base a les necessitats específiques que sorgeixin.

Dates de la primera reunió:

 • Dilluns 6 de maig: L’Olot inclusiu
 • Dimecres 8 de maig: L’Olot del coneixement
 • Dimarts 14 de maig: L’Olot interconnectat
 • Dijous 16 de maig: L’Olot innovador

La primera reunió de cada taula es celebrarà al Museu dels Sants.

Rols existents

Cada taula tindrà un coordinador/a, un ciutadà o ciutadana a escollir entre les persones que en formin part.

Cada taula comptarà amb el suport d’un tècnic de l’Ajuntament i d’un tècnic de la consultora externa.

Aquest suport implicarà tasques de secretaria (recull d’idees, convocatòria, enviament de materials, reserva i preparació d’espais i materials…).

Objectiu i dinàmica de treball

Les taules tenen una vocació propositiva: han de servir per identificar situacions i plantejar-hi propostes.

Les situacions poden ser problemàtiques existents, circumstàncies, oportunitats, interessos…

Les propostes ha desenvolupar han de guardar coherència amb la situació identificada Una situació a la qual es vol donar resposta, a partir de la qual es vol treballar sobre la realitat.

L’inici del treball serà la identificació d’aquestes situacions.

Per a fer-ho, es farà una ronda individual en què cadascú podrà dir quina o quines creus que són aquelles realitats en les que és prioritari treballar.

A partir d’aquí, es generarà una conversa per aprofundir, completar, estendre… tot això anirà quedant plasmat en una pissarra per a facilitar el seguiment del debat.

Un cop identificades les situacions més rellevants, el grup passarà a imaginar possibles accions per donar-hi resposta.

De les dues sessions mínimes, una es dedicarà a la identificació de situacions i l’altre a l’elaboració de propostes.

Entre sessions el grup també disposarà d’un espai online (carpeta de Google Drive) on poder consultar materials i fer aportacions a tenir en compte per les sessions presencials (desenvolupar propostes concretes, matisar comentaris, elaborar reflexions, etcètera).

Inscripcions