Implementació

En darrera instància, a la fase de tancament del Pla, es realitzarà una previsió dels mecanismes d’implementació. La implementació implica concretar les primeres accions a desenvolupar i la manera de fer-ho.

En aquest sentit, es defineixen també mecanismes per el seguiment i l’avaluació futura del propi Pla.

Un cop dissenyada la implementació es realitzarà una presentació pública del Pla. La presentació final servirà com a tancament del procès d’elaboració i inaugurarà el seu desenvolupament. El desenvolupament atendrà tot allò definit de forma participativa, i s’adequarà al llarg del temps a partir dels mecanismes de seguiment i avaluació previstos.


Consulta el mecanisme de participació previst:

Participació